הוצאת עובדות בהריון או עובדות שחזרו לעבודה לאחר חופשת לידה בתקופה המוגנת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה

 

הוצאת עובדות בהריון או עובדות שחזרו לעבודה לאחר חופשת לידה בתקופה המוגנת לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה

 

 

 

1.            חופשה ללא תשלום (להלן – חל”ת) היא חופשה שבה העובדת לא זכאית לתשלומים כלשהם מהמעסיק ומצד שני לא מתנתקים יחסי העבודה בין הצדדים.

 

2.           במהלך תקופת העבודה, בין היתר, לא ניתן לפטר ללא היתר של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים את העובדים הבאים –

 

2.1.      עובדת בהריון שמועסקת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה מעל 6 חודשים.

 

2.2.     עובדת בהסכם לתקופה קצובה העולה על 12 חודשים.

 

2.3.     עובד/ת שחזר/ה לעבודה לאחר חופשת לידה – במשך 60 ימים מתום תקופת ההיעדרות.

 

2.4.     עובדים בטיפולי פוריות, בהתאם למגבלות החלות בחוק עבודת נשים.

 

3.           בנוסף לא ניתן לפגוע בהיקף המשרה של עובדים אלו בתקופה שבה חלה הגבלה על פיטוריהם, כמפורט לעיל (להלן-  התקופה המוגנת).

 

4.           לאור מגיפת הקורונה מעסיקים רבים מסכמים עם עובדיהם על יציאתם לחל”ת. יודגש שלא ניתן לכפות על עובדת בהריון לצאת לחל”ת ביוזמת המעסיק ועל העובדת להסכים לכך.

 

5.           גם כאשר העובדת מסכימה לצאת לחל”ת בתקופה המוגנת, יש לפנות למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בבקשה למתן היתר לצמצום ופגיעה בהיקף משרתה של העובדת.

 

6.           משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הוציא טופס ספציפי שיש למלא עבור עובדות המוכנות לצאת לחל”ת בתקופה המוגנת.

 

7.           על מנת שהעובדת תהיה זכאית לדמי לידה עליה לצבור תקופת אכשרה מזכה (אשר שונה מתקופת האכשרה הנדרשת בביטוח לאומי כדי לקבל דמי אבטלה ויש לשים לב לכך).

 

8.           תקופת האכשרה הנדרשת על פי המוסד לביטוח לאומי בכדי לקבל דמי לידה היא 10 חודשים מתוך 14 חודשים בהם שולמו בעבור העובדת דמי ביטוח לאומי או 15 חודשים מתוך 22 חודשים בהם שולמו בעבורה דמי ביטוח לאומי (גם אם הם אינם רצופים וגם אם הם אינם מאותו המעסיק). בתקופות אלו העובדת תהיה זכאית לדמי לידה מרביים.

 

9.           עובדת אשר לה תקופת אכשרה של 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו לפני יום הפסקת העבודה תהיה זכאית לדמי לידה חלקיים.

 

10.         יודגש, שבהתאם להנחיות של המוסד לביטוח לאומי, בשל משבר הקורונה קבלת דמי אבטלה במהלך ההיריון לא יפגעו בסכום דמי הלידה של היולדת ודמי הלידה יחושבו לפי החודשים שקדמו למועד בו הפסיקה העובדת לעבוד.

 

11.          בנוסף, ככל והמשרה של העובדת צומצמה או שכרה ירד בעקבות משבר הקורונה, המוסד לביטוח לאומי יתחשב בכך וידאג לחשב את דמי הלידה בהתאם לשכר הרגיל טרם השינוי על מנת לא לפגוע בדמי הלידה.

 

12.         בדומה לעובדים אחרים, בחודשיים הראשונים לתקופת החל”ת המעסיק מעביר דמי ביטוח לאומי עבור העובדת.

 

13.         אנו לרשותכם בסיוע בהכנת בקשות למתן היתר הוצאת עובדות בהריון לחל”ת ולמענה לשאלותיכם.

 

היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות עקב התפרצות נגיף הקורונה

 

14.    17.3.2020 ניתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות  (י.פ. 8753) שיחול במשך 60 יום (עד ליום 16.5.2020), לפיו:  

14.1.    מותר להעסיק עובד עד 25 שעות נוספות

בשבוע ולא יותר מ- 90 שעות נוספות בחודש.

 

14.2.   מותר להעסיק עובד עד 8 ימים בחודש במשך 14 שעות ביום.

 

14.3.   ככל שצרכי העבודה וצרכי העובדים מצריכים התאמה שונה מההיתר, ניתן להגיש בקשה נפרדת החורגת מההיתר לאתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

 

השארת תגובה