הערכות מעסיקים לאור ההנחיות המעודכנות לאור משבר הקורונה- עדכונים מיום 19.4.20

1.      צו בריאות העם קובע קובע שאדם לא ישהה במקום שאינו מקום מגוריו ללא חבישת מסכה ולכן, על העובדים להגיע עם מסכה לעבודה.

2.      באחריות המעסיק לדאוג לכך שהעובדים במקום העבודה יקיימו את החובה ללבוש מסכה.

3.      רק במקרים הבאים עובדים פטורים מחבישת מסכה:

o        העובד נמצא במשרד שבו 2 עובדים קבועים, המצויים במרחק של למעלה מ- 2 מטרים אחד מהשני.

o        העובד עובד במבנה או בחדר במבנה ללא אדם נוסף או בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות.

 

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש ) (תיקון מספר 4) מיום 19.4.2020 קובעות כי

4.      בעבודה משרדית  יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו–זמנית מספר עובדים העולה על המספר כמפורט להלן, לפי העניין:

o        בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים – שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם.

o        בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים – עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם.

o        ניתן לקיים בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד 8 מטרים.

5.      אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד.

6.      כל עובד יעבוד, ככל האפשר, מול ספקים קבועים.

7.      ככל שיש שירותי הסעות, יש לשבץ ככל הניתן את אותם עובדים יחד באותה הסעה.

8.      לא ניתן לאפשר כניסה של עובד שגילו 67 שנים או יותר למקום העבודה ושהייה של עובד כאמור במקום עבודה אסורה, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה שמיום 22.3.2020 עד ליום 18.4.2020.

9.      מעסיק יאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, לבצעה מחוץ למקום העבודה.

 

בנוסף ממשיכות לחול ההנחיות שנקבעו ביום 31.3.2020.

10.   תקנה 6 (4) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס’ 2), התש”ף-2020 מיום 31.3.2020 קובעת שעל המעסיק לדאוג-

o            לשמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.

o            שלכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.

11.   על המעסיק להנחות את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

12.   על המעסיק להנחות  את העובדים שבעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

13.   העובד צריך להצהיר שלא היה לו חום של 38 מעלות צלזיוס, אחרת לא תותר כניסתו לעבודה.

 

עובדות בהריון/ לאחר חופשת לידה/ בטיפולי פוריות

14.   התקנות מיום שישי (17.4.2020) ביטלו את תקנות עבודת נשים מיום 6.4.2020 שקבעו שאין צורך לקבל היתר על מנת להוציא לחל”ת עובדת בהריון/ טיפולי פוריות/עם שובה של העובדת לעבודה בתום חופשת הלידה ובמשך 60 ימים לאחר חזרתה לעבודה (להלן – התקופה המוגנת), כאשר היא מסכימה לך.

15.   לאור ביטול התקנות הנ”ל ככל ומעסיקים מעוניינים להוציא לחל”ת עובדת בתקופה המוגנת והעובדת מסכימה לכך, יש צורך להגיש למשרד העבודה בקשה לקבלת היתר להוצאת העובדת לחל”ת.

16.   משרדנו פנה למשרד העבודה בבקשה להבהרה מה מעמד בקשות שהוגשו לפני ה- 17.4.2020 אשר לא התקבל לגביהן היתר ספציפי. על פי הבהרת משרד העבודה, בקשות שהוגשו לפני ה- 17.4.2020 ועומדות בתנאים שנקבעו בתקנות מיום 6.4.2020 יוותרו בתוקף ויראו אותן כבקשות שהתקבל לגביהן היתר לתקופה של 60 ימים ממועד הסכמת העובדת לצאת לחל”ת או מיום 15.3.2020, המאוחר מביניהם ואין צורך לפנות בבקשה נוספת למשרד העבודה.

 

17.   יחד עם זאת, כאשר יש צורך להאריך היתר לחל”ת שהתקבל לפני ה- 6.4.2020 או שעמד בתנאים שנקבעו בתקופת התקנות (שאישרו את ההוצאה לחל”ת למשך 60 ימים החל מה  15.3.2020 או ממועד הסכמת העובדת לצאת לחל”ת, לפי המאוחר) יש להגיש בקשה חדשה לקבלת היתר להארכת החל”ת.

 

השארת תגובה