התיישנות – תום לב

במקרים המתאימים צד יהא מנוע מלעשות שימוש בטענת התיישנות, ככל שהעלאת הטענה בנסיבות העניין תיחשב כשימוש בזכותו הדיונית בחוסר תום לב. . . .  שימוש בעקרון תום הלב לצורך מניעות מהעלאת טענת התיישנות ייעשה בזהירות המירבית, ובמקרים חריגים בלבד  (ע”ע 533/09 אילן ואח’ נ’ שירותי בריאות כללית (פס”ד מה- 15.6.11)).

השארת תגובה