פיטורים – קבלן / נותן שירותים – השבה וקיזוז

מעביד המעביר את פעילותו לגוף  אחר, מפטר את כל עובדיו ומשלם להם פיצויי פיטורים, חייב לפעול באופן שוויוני כלפי כל עובדיו והדבר נכון גם לגבי מי שהיה במעמד של קבלן / נותן שירותים עצמאי והוכר בדיעבד על ידי בית הדין לעבודה כעובד.

ככלל, מן הראוי להימנע מהרתעת קבלנים עצמאיים מהגשת תביעה להכיר בהם כעובדים ועל כן, ככלל, קבלן עצמאי שהוכר כעובד לא יחויב להשיב כספים למעביד, גם אם התמורה שקיבל כקבלן עצמאי עולה על השכר שהיה מקבל כעובד.

בית הדין לעבודה ימנע, בדרך כלל, מלהפחית (לקזז) את הסכומים שקיבל העובד בתקופה שהתייחסו אליו כקבלן עצמאי העולים על השכר שהיה מקבל כעובד, מהסכומים להם הוא זכאי במעמד של עובד (כגון: פיצויי פיטורים, חופשה, הבראה וכו’) וזאת מהטעם שמקבלן עצמאי שהוכר כעובד נשללות זכויות המוקנות לעובדים במהלך העבודה, כגון: הזכות לצאת לחופשה בתשלום, זכות שמימושה בפועל הוא בעל ערך העולה על השווי הכספי שלה (ע”ע 308/08 עברון נ’ אנוש מערכות ניהול הנדסה חברה בע”מ (פס”ד מה- 20.1.11)).

המשרד ייצג את עברון

השארת תגובה