פקיעת העסקתו של עובד שהתקבל לעבודה שלא כדין

מי שמגיש את מועמדות למכרז כאשר הוא יודע שהוא לא עומד בתנאי הסף נוהג בחוסר תום לב ויש בהתנהגותו זו כדי לגרום לאי מתן צו מניעה זמני כנגד סיום העסקתו ברשות המקומית. 

משנפל פגם היורד לשורש החלטת וועדת המכרזים בכך שבחרה למשרת מזכיר המועצה המקומית מועמד שלא עמד באחד מתנאי הסף, החלטת וועדת המכרזים בטלה מעיקרה (VOID) ולא ניתן לאפשר את המשך העסקתו של מי שנבחר לתפקיד שלא כדין. 

במסגרת מאזן הנוחות על ביה”ד לוודא כי רשות מקומית תתנהל כראוי בעריכת מכרז לקבלת עובדים מלכתחילה תוך עמידת המועמדים בתנאי הסף ובמאזן ההרתעה אין מקום להיעתר לבקשה ליתן סעד זמני כנגד פיטורים למי שהגיש את מועמדותו למרות שידע שאינו עומד בתנאי הסף שנקבעו במכרז לתפקיד (ס”ע (ים) 10-06-41971 ג’אלב נ’ מועצה מקומית אבו גוש (ההחלטה מה- 11.8.10)).

המשרד ייצג את המועצה המקומית אבו גוש

השארת תגובה