ארכיון של: 2008

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2008

אישור שר התמ”ת לשכר הכולל פיצויי פיטורים לפי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים משרד התמ”ת פרסם את הכללים שיחולו החל מה- 1.1.09 למתן אישור שר התמ”ת לשכר הכולל פיצויי פיטורים לפי סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים. הכללים פורסמו באתר משרד התמ”ת בכתובת:  http://www.moit.gov.il/NR/exeres/ED795BD2-B27F-42D8-BC2C-4B60FD7C5E89.htm 

הקף משרה של סייעת לגננת

”  . . . אין למהר ולתת גושפנקא להעסקה בהיקף משרה של 100% עבור שעות עבודה פחותות מאלה שקבועות בהודעה מס’ 521/91 ובחוקת העבודה [לעניין שעות העבודה של הסייעות בגני ילדים – מ.ל.] . . . . אין בהודעות העוסקות בהפעלת יוח”א בגנים כדי להכשיר “נוהג” לפיו סייעות לגננות זכאיות לשכר עבור משרה בהיקף של […]

הפחתת סכומים שהוכרו לעצמאי כהוצאה מתביעתו כשכיר

בתביעת עצמאי לקבלת זכויות בדיעבד כעובד יש להפחית, ולו באופן חלקי, את הסכומים שדיווח למס הכנסה כהוצאה בגין תשלומיו לקרן השתלמות (עב’ (ת”א) 6307/05 דן ערן נ’ עיריית יהוד מונסון (פס”ד מה- 27.10.08)).    המשרד ייצג את עיריית יהוד – מונוסון

סקירת חקיקה ופסיקה – אוקטובר נובמבר 2008

חוק הבוררות (תיקון מס’ 2), התשס”ט – 2008  – התיקון קובע, בין היתר, כי ניתן להסכים בהסכם הבוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור בפני בורר וכי צדדים להסכם הבוררות אשר התנו שעל הבורר לפסוק בהתאם הדין, רשאים להסכים כי ניתן לערער על פסק הבוררות, ברשות בית המשפט אם נפלה בו טעות יסודית ביישום הדין אשר […]

עמידה בתנאי סף במכרז

עובד שנבחר לתפקיד מסוים כדין בו נדרשו בעבר תנאי סף מסוימים לא יילקח ממנו המינוי עם שינוי תנאי הסף, אך ככול שלא מונה כדין או שהוא מציג את מועמדותו למכרז בו נדרשים תנאי סף גבוהים יותר, יהיה עליו לעמוד בתנאי הסף הגבוהים יותר  (עב’ 8788/07 (ת”א) קפילוטו נ’ עיריית יהוד  מונסון (פס”ד מה- 2.10.08)). המשרד […]

עמידה בתנאי סף במכרז

עובד שנבחר לתפקיד מסוים כדין בו נדרשו בעבר תנאי סף מסוימים לא יילקח ממנו המינוי עם שינוי תנאי הסף, אך ככול שלא מונה כדין או שהוא מציג את מועמדותו למכרז בו נדרשים תנאי סף גבוהים יותר, יהיה עליו לעמוד בתנאי הסף הגבוהים יותר  (עב’ 8788/07 (ת”א) קפילוטו נ’ עיריית יהוד  מונסון (פס”ד מה- 2.10.08)). המשרד […]

עובדי החינוך המשלים לא זכאים לפיצוי החד פעמי שקיבלו המורים

עובדי החינוך המשלים המיוצגים על ידי הסתדרות הכללית לא זכאים לתשלום חד פעמי בשיעור 3.5% מהמשכורת הקובעת ששולם למורים המיוצגים על ידי ארגוני המורים בגין שחיקת שכר המורים לשנים 1999-2005 (ס”ק 8/06 הסתדרות העובדים הכללית החדשה – הסתדרות המעו”ף נ’ מרכז השלטון המקומי ואח’ (פס”ד מה- 25.9.08)).  המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) […]

הצמדת שכרם של עובדים בדירוג המשלים

ס”ק (ארצי) 8/06 הסתדרות המעו”ף נ’ מרכז השלטון המקומי ואח’ (פס”ד מה- 25.9.08) בו נקבע כי העובדים ברשויות המקומיות המדורגים בדירוג המשלים (דירוג חינוך נוער והקהילה) ששכרם צמוד לטבלאות השכר של המורים לא זכאים לפיצוי השחיקה החד פעמי שקיבלו המורים מאחר והם צמודים רק לשינויים החלים בטבלאות השכר של המורים. המשרד ייצג את מרכז השלטון […]