סקירת חקיקה ופסיקה – נובמבר 2011

תקנות הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער)(תנאים בדבר השכלה וניסיון למנהל יחידת נוער), התשע”ב – 2011 – בק”ת 7047 מיום 13.11.11 פורסמו תנאי הסף למנהל יחידת נוער. 

בית הדין הארצי לעבודה פסק: 

קנס מינהלי – “לעניין גובה הקנס המינהלי, המועד הקובע הוא מועד הטלת הקנס” (ע”פ 34327-03-11 מדינת ישראל נ’ אבישי יעקב (פס”ד מה- 27.10.11)).

הטרדה מינית –  נטל ההוכחה – “נטל ההוכחה במשפט אזרחי שעילתו הטרדה מינית, הוא כנטל ההוכחה הדרוש בתביעה אזרחית רגילה, ואין מוטל על התובע נטל מוגבר”

פיצוי עם הוכחת נזק – פיצוי ללא הוכחת נזק – מוטרד מינית יכול לתבוע מהמטריד פיצוי הן בגין הנזקים הכספיים שנגרמו לו עקב ההטרדה המינית, למשל: אובדן שכר הוצאות רפואיות וכו’,  והן בגין נזק לא ממוני, למשל: כאב וסבל.

הפיצוי שיפסק בגין נזק ממוני יהיה בגובה הנזק הממוני שהוכיח המוטרד, כאשר הפיצוי ללא הוכחת נזק מוגבל לתקרה שבחוק למניעת הטרדה מינית.

ביה”ד רשאי לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום המקסימלי הקבוע החוק למוטרד שלא הצליח להוכיח את הנזק הממוני שנגרם לו או שסכום הנזק הממוני שהוכח היה נמוך מאותו סכום.

מספר מעשי הטרדה – פיצוי ללא הוכחת נזק – אין בהגשת תביעה אחת על מספר מעשי הטרדה מינית כדי להגביל את סמכותו של ביה”ד לפסוק בגין כל מעשה בנפרד פיצוי ללא הוכחת נזק עד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק (ע”ע 697/09 פלונית נ’ אלמוני (פס”ד מה- 30.10.11)).  

הרמת מסך – “העובד אינו שותפו העסקי של המעסיק כמו שאינו משתתף ברווחיו, ואין הוא צריך לשאת על גבו את הפסדיו ולהסכים להמשיך לעבוד ללא שכר עד שמצבו של המעסיק ישתפר. ומשום כך אין לאפשר למעסיק, שיודע כי מצבו הכלכלי כה גרוע באופן שאינו יכול לשלם לעובד שכר לאורך זמן, להמשיך ולהעסיקו בידיעה כי החברה היא המעסיקה ובעלי המניות פטורים מכל אחריות. התנהלות כזו בנסיבות אלה מהווה ניצול של אישיותה המשפטית הנפרדת של החברה, באופן המצדיק – לפי החוק והפסיקה – את הרמת מסך ההתאגדות” (ע”ע 129/10 זוננשטיין נ’ G.S.S ג’ניוס סאונד סיסטם בע”מ ואח’ (פס”ד מה- 31.10.11)).

פיטורים – טיפולי פוריות – גם אם ביסוד ההחלטה לפטר עובדת העוברת טיפולי פוריות עמדו שיקולים מוצדקים, הרי שדי בכך שבין יתר השיקולים שנשקלו היו טיפולי הפוריות שעוברת העובדת כדי להכתים את שאר השיקולים ולהפוך את ההחלטה לבטלה (ע”ע 57407-05-11 פילטל פרמצביטקל נ’ קורן ואח’ (פס”ד מה31.10.11)).

פיצויי הלנה –  בעת פסיקת פיצויי הלנה יש לקחת בחשבון בין היתר את הפגיעה במעסיק ויכולתו להמשיך ולהפעיל את עסקו ובכלל זה את הנזק שיגרם לעובדים אחרים של המעסיק (ע”ע 473/09 מוטור אפ בע”מ נ’ יניב ורד (פס”ד מה= 1.11.11)).

עבודה בישיבה –  חוק עבודה בישיבה מטיל, מצד אחד חובה על המעסיק ליצור סביבת עבודה שתאפשר את ביצוע העבודה הרגילה בישיבה ומצד שני אוסר עליו למנוע מהעובד לעבוד בישיבה.

טענה שלא ניתן לבצע את העבודה הרגילה בישיבה תיבחן לפי אמות מידה אובייקטיביות.

גם אם ימצא שלא ניתן לבצע את העבודה הרגילה בישיבה הרי שאין בכך כדי לפגוע בחובת המעסיק להעמיד לעובד מקום ישיבה מתאים בעת ההפסקה מהעבודה (ע”ע 33680-08-10 דיזינגוף קלאב בע”מ נ’ יעקב זואילי (פס”ד מה- 16.11.11)). 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם – השוואת תנאים – סעיף 13(א) בחוק העסקת עובדים ע”י קבלני כ”א לא דורש כי עובדי המשתמש אליהם תתבצע השוואה  יבצעו עבודה זהה

כאשר המשתמש לא מעסיק באופן ישיר עובדים באותו תפקיד בו מועסקים עובדי קבלן כ”א יש לבצע את ההשוואה לסקטור דומה ככול האפשר מבחינת סוג העבודה, קרי, מהות המשרה ומאפייני העסקה אצל המשתמש (ע”ע 14274-10-10 גולדברג ואח’ נ’ אורטל שירותי כ”א בע”מ ואח’ (פס”ד מה- 14.11.11)).  

בית הדין האזורי לעבודה פסק:  

שקילות תואר אקדמי לצורכי שכר – “בחינת הזכאות לקבל אישור שקילות היא אינדוידואלית. יצוין כי אין לערב בין תוקף התואר ותכליתו, שהוא אישור לגבי ידע שרכש התלמיד בתחום מסוים, לבין מטרה משנית . . האם אותו תואר מקנה תוספת שכר (תע”א (ת”א) 3947/10 סיגל מוניטין נ’ משרד החינוך – הגך להערכת תארים  ודיפלומות (פס”ד מה- 11.10.11)).

פיטורי צמצום – “הצורך של המעביד לפטר עובדים בשל קשיים כלכליים הינו לגיטימי. זכות המעביד לצמצם את מצבת כוח האדם שלו נובעת מזכות הבעלות שלו. זכות זו נגזרת הן מאחריותו של המעביד כלפי עצמו והן כלפי עובדיו להבריא את המפעל ולהמשיך בקיומו ובפעילותו” (תע”א (ים) 1641/09 קיסוס נ’ מדינת ישראל – משרד הביטחון (פס”ד מה- 23.10.11)). 

סיווג מעסיק לעניין תחולת צו הרחבה – ענף הדפוס – “כאשר ההדפסה היא מרכיב אחד בפעילות של ייצור מוצרים אחרים, “הדפסה על מוצרים מחומרים שונים” אינה בגדר פעילות בענף הדפוס אלא פעילות בייצור אותם המוצרים” (עב’ (ת”א) בועז יוסיפוב נ’ סהר תעשיות שלטים (1986) בע”מ (פס”ד מה- 23.10.11)).

חבר קיבוץ – יחסי עובד מעביד – “המבחן העיקרי במקרים של עבודת חבר קיבוץ במפעל הקיבוץ הוא, האם העבודה בוצעה במסגרת שיבוץ בעבודתו הרגילה של העובד כחבר קיבוץ או האם עבודתו במפעל נעשתה על פי חוזה עבודה בינו לבין הגורם החיצוני” (תע”א (ת”א) 10872/09 יבין נ’ מועצה אזורית ברנר ואח’ (פס”ד מה- 24.10.11)).

פרידה של קבע – פנסיה תקציבית – אין לראות פרידה כפרידה של קבע השוללת את זכותה של אישה לפנסיה תקציבית, כאשר האישה נאלצת לעזוב את ביתה עקב התנהגותו האלימה של בעלה כלפיה (עב’ (ת”א) 10015/09 אלמונית נ’ עיריית תל-אביב יפו |(פס”ד מה- 26.10.11)). 

תוספת איתורית – תוספת ששולמה לכבאים בגין נשיאת איתורית לאחר שעות העבודה אינה מהווה רכיב שכר לצורך פנסיה תקציבית (תע”א (ת”א) 9734/06 סיתון נ’ איגוד ערים אזור נתניה – שירותי כבאות (פס”ד מה- 31.10.11)).

הפסקות – גמול שעות נוספות – אין בכך שמעסיק שילם לעובד שכר עבור הזמן בו יצא להפסקה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, הגם שאינו חייב בכך,  כדי להפוך את זמן ההפסקה כחלק משעות עבודה לעניין תשלום גמול שעות נוספות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה (עב’ (ת”א) אייזנשניידר נ’ אלדורדו כח אדם בע”מ ואח’ (פס”ד מה- 21.11.11)). 

*** אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי*** 

השארת תגובה