סקירת חקיקה ופסיקה – יוני 2011

עדכון שכר מינימום – החל מה- 1.7.2011 שכר המינימום לחודש יעמוד על 4,100 ₪ לפחות, החל מה- 1.4.2012 שכר המינימום לחודש יעמוד על  לפחות 4,100 ₪ או 47.5% מהשכר הממוצע במשק, הגבוה מביניהם, החל מה- 1.10.2012 יעמוד שכר המינימום על 4,300 ₪ לפחות (חוק שכר המינימום (העלאת סכומי שכר המינימום – הוראות שעה), התשע”א – 2011).

חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון מס’ 7), התשע”א – 2011 – במסגרת התיקון נוספה, בין היתר, הגדרה של חסר ישע ושונתה ההגדרה של עבירת מין. התיקון יכנס לתוקף ב- 15.12.2011.

פסלות שופט – תוקנה תקנה 112ג בתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) ונקבע, בין היתר, כי רק מטעמים שירשמו יופסק דיון בתביעה בשל הודעת צד על כוונתו לערער על החלטת מותב, שופט או רשם שלא לפסול את עצמו (תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע”א – 2011).

בית הדין הארצי לעבודה פסק:

הריון – גילוי בעת מו”מ לקבלה לעבודה – המבחן אותו יש ליישם בעניין חובת הגילוי של מועמדת לעבודה למעסיק כי היא בהריון, הוא מידת הרלוונטיות של ההריון למשרה המוצעת, כאשר ככלל אין רלוונטיות כאמור, ורק בהתקיימם של חריגים המתחייבים מאופיה או מהותה של המשרה מוטלת על המועמדת לעבודה חובת גילוי בדבר ההריון (ע”ע 127/10 נאמן יעוץ והכוונה לגיל הזהב בע”מ נ’ אדווה צפון-בנימין (פס”ד מה- 2.6.11)).

החזר הוצאות נסיעה בתפקיד – רשויות מקומיות – אין לאשר החזר הוצאות נסיעה בתפקיד (אחזקת רכב) לעובד שאינו נדרש לעשות שימוש ברכבו לצרכי העבודה.

אין בכך שעל פי הכללים מותר לעובד לדווח דיווח גלובלי / כוללני על ביצוע נסיעות בתפקיד עד להיקף של 500 ק”מ בחודש, כדי להתיר דיווח שיקרי / פיקטיבי (ע”ע 524/09 עיריית בית שאן נ’ לוי מרסל ואח’ (פס”ד מה- 7.6.11)).

תביעה ייצוגית – התנהלות צדדים לתביעה – ” . . מן הראוי הוא, כי טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית יגיש התובע המייצג, בין בעצמו ובין באמצעות בא-כוחו, דרישה מוקדמת בכתב למעסיק – הנתבע הפוטנציאלי במסגרתה יודיע על כוונתו להגשת הבקשה תוך שיקדים ויברר עם הנתבע הפוטנציאלי, את הפרטים הנדרשים לשם הגשת התובענה. בה במידה, מן הראוי הוא כי הנתבע הפוטנציאלי, בין בעצמו ובין באמצעות בא-כוחו, יעמיד לרשות התובע המייצג את המידע המבוקש, הרלבנטי בנסיבות העניין.

ככל שלא מסתייע פתרון מוסכם, מן הראוי הוא כי התובע המייצג יפרט במסגרת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית, את המגעים המוקדמים שקיים עם הנתבע ותוצאותיהם, ויתמוך טיעוניו בתצהיר ובראיות בכתב. דרישות אלה, מן הראוי הוא שימלא אף הנתבע הפוטנציאלי, הן במענה לפנייתו המוקדמת של התובע, והן במסגרת ההליך, בתגובתו לבית המשפט ובתצהירו” (ע”ע 12842-07-10 עו”ד אסף איל נ’ הוט מערכות תקשורת בע”מ (פס”ד מה- 9.6.11)).

התיישנות – תום לב – במקרים המתאימים צד יהא מנוע מלעשות שימוש בטענת התיישנות, ככל שהעלאת הטענה בנסיבות העניין תיחשב כשימוש בזכותו הדיונית בחוסר תום לב. . . .  שימוש בעקרון תום הלב לצורך מניעות מהעלאת טענת התיישנות ייעשה בזהירות המירבית, ובמקרים חריגים בלבד  (ע”ע 533/09 אילן ואח’ נ’ שירותי בריאות כללית (פס”ד מה- 15.6.11)).

בית הדין האזורי לעבודה פסק:

הרמת מסך – יש לחייב בעל מניות בחברה שמקבל עובד לעבודה כאשר מודע לכך שהחברה לא תוכל לשלם לעובד את שכרו בחובות החברה לעובד (תע”א (ת”א) 10395/08 דורון בוק נ’ יהודה לוי שמעון דויטש (פס”ד מה- 8.5.11)).

הפחתת שכר באופן חד צדדי – המעסיק לא יכול להפחית שכרו של עובד באופן חד צדדי ללא הסכמת העובד (תע”א (ים) 3491/08 קרמר ואח’ נ’ רשת גני ילדים של אגודת ישראל  (פס”ד מה- 24.5.11)).

נטל הוכחת ניצול ימי חופשה – “העדר תיעוד בדבר ניצול ימי החופשה והימנעות המעביד מהצגת פנקס חופשה מעבירים אל המעביד את נטל הראייה להוכחת יתרת החופשה של העובד” (דמ”ש 28071-07-10 קמינסקי נ’ חברת ברומייד 2001 בע”מ (פס”ד מה- 26.5.11)).

העסקה בחוזה מיוחד – חוקת העבודה – הצדדים לחוקת העבודה קבעו בסעיף 101.142 לחוקה את הנסיבות בהן תתאפשרנה העסקה של עובד בהסכם מיוחד, להבדיל מהעסקה על פי חוקת העבודה, ואין צורך בקבלת הסכמה נפרדת של נציגות העובדים לכל אחד ואחד מההסכמים הנחתמים עם כל עובד מכוח סעיף זה (תע”א 2360-08 תקוה גואטה נ’ המועצה האזורית גזר (פס”ד מה- 26.5.11)).

וועדת הפיטורים – ניגוד עניינים – הוראת הדין בעניין הרכב וועדת הפיטורים ברשויות המקומיות לא גוברת על העיקרון של מניעת ניגוד עניינים. כאשר נטען בפני וועדת הפיטורים כי אחד מחבריה פסול מלשבת בוועדה מאחר והוא נמצא בניגוד עניינים, על וועדת הפיטורים לדון בטענה הנ”ל ולקבל בעניין החלטה מנומקת (ס”ע 30161-03-11 זועבי נ’ מ.א. בוסתאן אלמרג’ (פס”ד מה- 3.6.11)).

מנהל מח’ חינוך – תפקיד ניהולי – תנאי סף – לעניין העמידה בתנאי הסף של מילוי תפקיד ניהולי בביה”ס ניתן להביא בחשבון תפקיד של רכז ביטחון, רכז טיולים, פרויקטים ורכז מערכת, תפקידים  העונים על ההגדרה של תפקיד ניהול חינוכי במוסד חינוך (ס”ע (חי) 2295-09-09 ליוס נ’ מועצה מקומית מעליא ואח’ (פס”ד מה- 6.6.11)).

העסקה אסורה במנוחה השבועית – לעניין איסור עבודה במנוחה השבועית אין זה משנה אם עובד מועסק במנוחה השבועית בשכר, או שהחליף את מי שעליו עצמו חל איסור לעבוד במנוחה השבועית, ללא תמורה (ת”פ 19082-10-09 מדינת ישראל נ’ נתיב (הכרעת הדין מה- 17.6.11)).

עובדים סטטוטוריים – תנאי סף – “רצוי שמשרד הפנים ינחה את הרשויות המקומיות באופן ספציפי יותר ובאופן מעורפל פחות, מה הניסיון הנדרש מכל אחד מבעלי התפקידים הסטטוטוריים. המצב שבו משרד הפנים הוציא מכתב אחד המתייחס לכלל התפקידים, והרשויות המקומיות מעתיקות אותו למכרזים שהן מפרסמות, אינו רצוי” (צ”ו 1312-10 גסאן פואז סאלח נ’ מועצה מקומית משהד ואח’ (פס”ד מה- 20.6.11)).

תקנון למניעת הטרדה מינית – על המעסיק לתלות עותקים מהתקנון למניעת הטרדה מינית כך שכלל העובדים יחשפו לו. יצוין, כי פרקטיקה מקובלת וראויה היא לצרף את התקנון ודף מידע בעניין לתלושי השכר של העובדים (ס”ע 2926-08 פלונית נ’ אגד (פס”ד מה- 22.6.11)).

משמעת – השעיה – משהוגשה תובענה משמעתית לביה”ד למשמעת, חזקה היא כי יש די ראיות לכאורה לביצוע העבירה ואין בהתארכות ההליכים המשמעתיים כדי להוות שיקול המצדיק אוטומטית את ביטול ההשעיה (ס”ע 12317-05-11 פלוני נ’ עיריית חיפה ואח’ (פס”ד מה- 23.6.11)).

***אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי***

השארת תגובה