ארכיון של: יוני 2011

סקירת חקיקה ופסיקה – יוני 2011

עדכון שכר מינימום – החל מה- 1.7.2011 שכר המינימום לחודש יעמוד על 4,100 ₪ לפחות, החל מה- 1.4.2012 שכר המינימום לחודש יעמוד על  לפחות 4,100 ₪ או 47.5% מהשכר הממוצע במשק, הגבוה מביניהם, החל מה- 1.10.2012 יעמוד שכר המינימום על 4,300 ₪ לפחות (חוק שכר המינימום (העלאת סכומי שכר המינימום – הוראות שעה), התשע”א – […]

חישוב השכר הקובע לפנסיה – מבטחים

עובדים רבים שעבדו במפעלים החברים בהתאחדות התעשיינים בוטחו בקרן הפנסיה מבטחים הוותיקה כאשר מבטחים הוותיקה חישבה את הפנסיה של אותם העובדים שפרשו לפנסיה לפני אוקטובר 2003 לפי שיטת הממוצעים, שיטה שבית המשפט הגבוה לצדק ובית הדין הארצי לעבודה פסקו כי היא בניגוד לתקנות מבטחים כפי שהיו באותה עת וכי יש לחשב את הפנסיה של אותם […]

משמעת – השעיה

משהוגשה תובענה משמעתית לביה”ד למשמעת, חזקה היא כי יש די ראיות לכאורה לביצוע העבירה ואין בהתארכות ההליכים המשמעתיים כדי להוות שיקול המצדיק אוטומטית את ביטול ההשעיה (ס”ע 12317-05-11 פלוני נ’ עיריית חיפה ואח’ (פס”ד מה- 23.6.11)).

תקנון למניעת הטרדה מינית

על המעסיק לתלות עותקים מהתקנון למניעת הטרדה מינית כך שכלל העובדים יחשפו לו. יצוין, כי פרקטיקה מקובלת וראויה היא לצרף את התקנון ודף מידע בעניין לתלושי השכר של העובדים (ס”ע 2926-08 פלונית נ’ אגד (פס”ד מה- 22.6.11)). 

עובדים סטטוטוריים – תנאי סף

“רצוי שמשרד הפנים ינחה את הרשויות המקומיות באופן ספציפי יותר ובאופן מעורפל פחות, מה הניסיון הנדרש מכל אחד מבעלי התפקידים הסטטוטוריים. המצב שבו משרד הפנים הוציא מכתב אחד המתייחס לכלל התפקידים, והרשויות המקומיות מעתיקות אותו למכרזים שהן מפרסמות, אינו רצוי” (צ”ו 1312-10 גסאן פואז סאלח נ’ מועצה מקומית משהד ואח’ (פס”ד מה- 20.6.11)).

התיישנות – תום לב

במקרים המתאימים צד יהא מנוע מלעשות שימוש בטענת התיישנות, ככל שהעלאת הטענה בנסיבות העניין תיחשב כשימוש בזכותו הדיונית בחוסר תום לב. . . .  שימוש בעקרון תום הלב לצורך מניעות מהעלאת טענת התיישנות ייעשה בזהירות המירבית, ובמקרים חריגים בלבד  (ע”ע 533/09 אילן ואח’ נ’ שירותי בריאות כללית (פס”ד מה- 15.6.11)).

תביעה ייצוגית – התנהלות צדדים לתביעה

” . . מן הראוי הוא, כי טרם הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית יגיש התובע המייצג, בין בעצמו ובין באמצעות בא-כוחו, דרישה מוקדמת בכתב למעסיק – הנתבע הפוטנציאלי במסגרתה יודיע על כוונתו להגשת הבקשה תוך שיקדים ויברר עם הנתבע הפוטנציאלי, את הפרטים הנדרשים לשם הגשת התובענה. בה במידה, מן הראוי הוא כי הנתבע הפוטנציאלי, בין […]