סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2015

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) – לסעיף 20 נוסף סעיף קטן (א2) הקובע כי העובד יכול לבחור בכל עת בכל “סוכן ביטוח” או “יועץ פנסיוני” ולמעסיק אסור להתנות את הפקדת הכספים או להתנות מתן הטבה אחרת לעובד בכך ש”סוכן ביטוח” מסוים או “יועץ פנסיוני” מסוים יטפלו בקופת הגמל של אותו עובד (ס.ח. 2510 מה- 30.11.15).

בית הדין הארצי לעבודה פסק:

1. הריון – אישור – פיטורים – “אין די באמירה של עובדת כי היא בהיריון כדי להקים חובה על פי חוק עבודת נשים לקבלת היתר לפיטורים. הנכון הוא כי ככל שעובדת מתבקשת להציג אישור על היריונה, עליה להציג אישור כזה, ואך אם הוצג, קמה חובה על המעסיק לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים. . . . לפיכך, מעסיק זכאי לדרוש אסמכתא לקיומו של היריון, כאשר מבקשים להגביל אותו באופן שלא יתאפשר לו לפטר עובדת נוכח הריונה.” (ע”ע 18424-02-12 ניו ליין קוסמטיקס בע”מ נ’ שרון מור עלימה (פס”ד מה- 29.11.15)).

בתי הדין האזורים לעבודה פסקו:

1. סמכות עניינית – חוק למניעת הטרדה מינית – “כעולה מסע’ 10 לחוק, שעיקרו צוטט לעיל, הרי שהסמכות שניתנה לבית הדין לעבודה מוגבלת להטרדה מצד מעסיק או עובד, במסגרת יחסי עבודה. במקרה הנדון אין טענה כי מויאל היה מעסיק או עובד, אלא לכל היותר אדם אשר קישר בין התובעת לבין מקום עבודה אפשרי, שהוא מעולם לא עבד בו. אף לא נטען כי יש לראות במויאל “ממונה” מטעם אותו מעסיק” (סע”ש (חי’) 39348-07-15 אלי מויאל  נ’ פלונית (פס”ד מה- 1.11.15)).

2. פיצויי פיטורים – שמירת הריון – “היעדרות התובעת בשל שמירת ההריון נחשבת להיעדרות שאין בה כדי לפגוע בזכויות התלויות בוותק, לרבות פיצויי הפיטורים. הוראה זו עולה בקנה אחד עם מטרת החוק, שנועד לפרוש מטריה רחבה ומגוננת על נשים שמחמת הריונן עלולות זכויותיהן להיפגע, ועם רצון המחוקק לצמצם את הפגיעה בהכנסתן של נשים כתוצאה מההריון והלידה . . . .  אשר על כן, התקופה בה הייתה התובעת בשמירת הריון תובא במניין במלואה לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, . .” (ס”ע (ת”א) 44509-09-11 רונילי צוקרמן נ’ הוניגמן ובניו בע”מ (פס”ד מה- 7.11.15)).

3. שימוע – “גם אם התובע הופתע לגלות, במסגרת אותה “ישיבה”, כי נשקלת האפשרות להפסקת העסקתו, במידה ולא יקבל את הצעת העבודה החדשה, שהרי אף על פי גרסתו, פורטו בפניו הטענות שיש בהן כדי להכריע בגורלו, באופן זה שהתובע כדבריו- השיב לכל הטענות שהועלו כנגדו –  ולמעשה בכך מומשה זכות הטיעון שלו. שהרי ניתנה לו אפשרות  השכנוע כלפי הנתבעת שתשנה את דעתה, או שתחזור בה מהחלטתה.” (ס”ע (חי’) 19130-06-12 מיכאל אולשר נ’ קובידיאן (ישראל) בע”מ (פס”ד מה- 10.11.15)).

4. שימוע – פיטורים – מחלת בן זוג – “סעיף 4א לחוק דמי מחלה מתייחס לפיטורי עובד אך לא להליכים העלולים להביא לפיטוריו, מה גם שהסעיף ואך לא הצעת החוק, לא מחילים אותו על עובד השוהה במחלה בשל מחלת בן זוגו.

באופן אינטואיטיבי ניתן לשער כי עובד אשר נפל למשכב לא יהיה בעל מסוגלות ויכולת לקחת חלק בהליכים הקודמים לפיטוריו אבל אין הדבר דומה ביחס לעובד השוהה במחלה בשל מחלת זוגתו.”

“ראוי לשים לב לכך שנראה כי סעיף 4א. לחוק דמי מחלה, שמטרתו לדאוג לעובד המצוי במחלה ולספק לו הגנה מפני פיטוריו בתקופה זו, הינו מסוג סעיפי החוק, המהווים הכבדה (שהחוק כאמור מצא אותה לגיטימית) על המעסיקים, ולכן יש להיזהר בפרשנותם וכן לנהוג משנה זהירות בהרחבת האמור בהם למקרים אחרים.” (פ”ה (נצ’) 39928-09-15 ערן בר רבי נ’ נתנאל טויטו ראש עיריית נצרת עילית ואח’ (ההחלטה מה- 11.11.15)).

5. יחסי עבודה – מכרז למתן שירותים – “עצם ההתקשרות של התובע עם הנתבעת באמצעות מכרזים וחוזים שנחתמו בעקבותיהם, בהם נאמר מפורשות כי ההתקשרות היא לא בדרך של יחסי עבודה, יש משקל כבד בהכרעה בשאלת קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים” (סע”ש (חי) 19072-04-13 רון נח נ’ רכבת ישראל בע”מ (פס”ד מה- 12.11.15)).

6. פנסיה תקציבית – צו ההרחבה לפנסיה מקיפה במשק – ” . . .  מהוראות סעיף 4 לצו ההרחבה עולה כי הצו אינו חל על עובד שהמעסיק שלו מחויב לבטחו בפנסיה תקציבית בתכנית המעניקה לו זכות לפנסיית זקנה וכיסויים למקרה מוות ונכות” (ק”ג (ת”א) 59298-10-13 דוד בן סימון נ’ קרן פנסיה הראל גלעד פנסיה ואח’ (פס”ד מה- 22.11.15)).

7. סמכות עניינית – מפרק – נאמן – “ככל שמבוקש לייחס אחריות אישית לנאמן או למפרק החברה בגין התנהלותו, יש לפנות לבית המשפט בו התנהל הליך הפירוק, בבקשה להתיר את הגשת התביעה שעה שבית המשפט אשר דן בהליך הפירוק הוא אשר מינה את המפרק ובקיא בהליכי הפירוק. על כן תביעה מסוג זה יש לברר בפני בית המשפט של הפירוק” (ק”ג (ת”א) 54646-04-15 מנורה מבטחים ביטוח בע”מ נ’ חגי אולמן (ההחלטה מה- 19.11.15)).

 

8. לשון הרע – תיאור עובד כ”תפוח רקוב” מהווה לשון הרע (סע”ש (ת”א) 31435-01-12 מימון אסולין נ’ עו”ד אבינועם מגן (פס”ד מה- 25.11.15)).

***אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי***

השארת תגובה