ארכיון של: ינואר 2016

סקירת חקיקה ופסיקה – ינואר 2016

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(תשלומים לקופות גמל)(תיקון), התשע”ו – 2015- בין היתר, נדחה מועד כניסתה לתוקף של תקנה 3 (הפרטים שעל מעביד למסור לחברה מנהלת במועד הפקדת התשלומים) ותקנה 13 (מבנה דיווח אחיד) על מי שמעסיק פחות מ- 50 עובדים ל- 1.1.2017, מי שמעסיק לפחות 50 עובדים ולא יותר מ- 100 עובדים ל- […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2015

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) – לסעיף 20 נוסף סעיף קטן (א2) הקובע כי העובד יכול לבחור בכל עת בכל “סוכן ביטוח” או “יועץ פנסיוני” ולמעסיק אסור להתנות את הפקדת הכספים או להתנות מתן הטבה אחרת לעובד בכך ש”סוכן ביטוח” מסוים או “יועץ פנסיוני” מסוים יטפלו בקופת הגמל של אותו עובד (ס.ח. 2510 […]