ארכיון של: פברואר 2017

סקירת חקיקה ופסיקה – ינואר 2017

הפקדה לפיצויי פיטורים – מינואר 2017 הפקדה לפיצויי פיטורים לקופת גמל לקצבה (למעט הפקדה לקרן פנסיה ותיקה) בגין שכר העולה על 32,000 ₪ מהווה הכנסה חייבת בידי העובד במועד ההפקדה (חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 – 2018), התשע”ז – 2016; ס.ח. 2592 מה- 29.12.16). העסקת מסתננים – נקבעו הוראות […]