ארכיון של: ינואר 2020

סקירת פסיקה – דצמבר 2019

בית המשפט העליון פסק: סירוב להתייצב לעבודה – חופשה – “משנקבע כי העותרת אינה זכאית לתשלומי שכר בתקופות בהן סירבה להתייצב למקומות העבודה אליהם שובצה, הרי שהחלטת הבנק לשלם לה שכר עבור תקופות אלה בדרך של ניצול יתרת ימי החופשה שנצברו לזכותה – נעשתה בבחינת לפנים משורת הדין, כאמור לעיל, וברי כי אין הדבר צריך […]