ארכיון של: אוגוסט 2020

סקירת פסיקה – יוני יולי 2020

כיסויים ביטוחיים בקופות גמל – נגיף הקורונה – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בתקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראות שעה), תש”ף – 2020 – החל מיום 11.6.2020, בין היתר, הוארך משך שמירת הכיסוי הביטוח למבוטח בביטוח מנהלים / עמית בקרן פנסיה במקרה של אי תשלום פרמיה מ- 5 חודשים ל- 12 חודשים ונקבעו כללים […]