כל הפוסטים בסקירות פסיקה

סקירת חקיקה ופסיקה – יולי 2018

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (תיקון מס’ 21) –  התיקון קובע שלמעסיק לא תהייה טענה כלפי קופת הגמל (קופה אישית לפיצויים, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים) ששילמה לעובד את כספי הפיצויים אם לא מסר בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה (להלן – התקופה למתן ההודעה), לקופת הגמל, אחד מאלה: פסק דין הצהרתי לפיו […]

סקירת חקיקה ופסיקה – מאי – יוני 2017

היתר כללי להעסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך קיום משחקי כדורגל – ניתן היתר כללי המתיר העסקת עובדים במנוחה השבועית במגרשי הכדורגל, בין היתר, לצורך ביצוע העבודות התומכות בניהול התקין של המשחקים (י.פ. 7747 מה- 28.3.18). צו הרחבה בענף ההובלה – ניתן צו המרחיב הוראות ההסכם הקיבוצי בענף ההובלה מיום 12.1.2017 בעניין טבלת השכר, הפרשות לקן […]

סקירת חקיקה ופסיקה – אפריל 2018

היתר כללי להעסקת עובדים במנוחה השבועית לצורך קיום משחקי כדורגל – ניתן היתר כללי המתיר העסקת עובדים במנוחה השבועית במגרשי הכדורגל, בין היתר, לצורך ביצוע העבודות התומכות בניהול התקין של המשחקים (י.פ. 7747 מה- 28.3.18). בית המשפט העליון פסק: 1. קופת גמל – הלוואה – קיזוז – גוף מוסדי (חברת ביטוח / קרן פנסיה) שהלווה […]

סקירת חקיקה ופסיקה – מרץ 2018

חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס’ 17), התשנ”ח – 2018 – התיקון קובע, בין היתר,  שבמקום עבודה שבו עובדים במשמרות מותר להעסיק עובד בעבודת לילה (עבודה ששעתיים מתוכה הם בין השעות 22:00 – 06:00) לא יותר משבוע אחד בתוך שבועיים במקום לא יותר משבוע אחד בתוך 3 שבועות (ס.ח. 2705 13.3.18) חוק לצמצום השימוש במזומן, […]

סקירת פסיקה – פברואר 2018

בית המשפט העליון פסק: הטרדה מינית – תביעה נזיקית – סמכות – “החוק למניעת הטרדה מינית אינו מחיל עצמו על עבירות מין חמורות. כפי שצוין לעיל, ההגדרה להטרדה מינית מתייחסת לרשימה סגורה של התנהגויות שמצויות בקצה התחתון של המעשים המיניים האסורים – הטרדות מילוליות עד מעשים מגונים. “ “בתובענה כספית המשלבת עילות מן החוק למניעת […]

סקירת פסיקה – ינואר 2018

בית המשפט העליון פסק: 1. הבאת ראיות לסתור החלטה של וועדה של המל”ל – ” . . . החלטה הדוחה בקשה להביא ראיות לסתור מהווה הלכה למעשה החלטה הדוחה בקשה למנות מומחה רפואי מטעם בית המשפט. מדובר אפוא בהחלטה בעלת השלכה משמעותית על ניהול ההליך  . . . משכך, על דרך הכלל, יש להכריע בבקשת […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2017

חוק גיל פרישה (הורה שילדו נפטר)(הוראות שעה), התשע”ח – 2017 – החל מה- 1.1.2018, עובד שהוא הורה שילדו נפטר ועבד במקום העבודה 7 שנים לפחות לפני הגיעו לגיל פרישת חובה לא ניתן לסיים את עבודתו עקב כך שהגיע לגיל פרישת חובה למשך 4 שנים נוספות, קרי עד הגיעו לגיל 71. החוק יעמוד בתוקף עד ל- […]

סקירת חקיקה ופסיקה – נובמבר 2017

צו בית הדין לעבודה (סוגי החלטות שלא תינתן בהם רשות ערעור), התשע”ח – 2017 – הצו קובע כי לא ניתן יהיה להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה על החלטות שונות של בתי הדין האזוריים לעבודה, כגון: בעניין, שינוי מועד דיון, סדרי הדיון וכו’ (ק.ת. 7881 מה- 5.11.17). חוק שכר מינימום (העלאת סכומי שכר […]

סקירת פסיקה – אוקטובר 2017

שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה – הרשות להגנת הפרטיות פרסמה הנחיות בעניין שימוש במצלמות במקום העבודה בהם נקבע, בין היתר, שהתקנה ושימוש המצלמות יהיה באופן מידתי המכבד את זכות העובד לפרטיות,  תעשה בשקיפות כלפי העובדים, במידתיות ולמטרות לגיטימיות כגון: הגנה על בטחון הנמצאים במקום העבודה, שמירה על רכוש, אבטחת מידע, ככלי ניהולי […]

סקירת פסיקה – ספטמבר 2017

בית המשפט העליון פסק: היטל על העסקת מסתננים – ” . . . קיומם של הבדלים בין מי שנכנס לישראל כדי לעבוד ומועסק על פי היתר, לבין מי שהגיעו במנוסה ממדינות אשר התנאים השוררים בהן אינם מאפשרים להרחיקם בחזרה אליהן, אפילו יתברר כי אינם זכאים למקלט, אינו מצדיק – כשלעצמו – לאיין את תשלומו של […]