כל הפוסטים בסקירות פסיקה

סקירת פסיקה וחקיקה – אוגוסט 2017

תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע”ז – 2017 – נקבע בתקנות, בין היתר, תנאי הסף של מועמדים ללימודי בודק שכר מוסמך והיקף שעות הלימודים המכסימלי הנדרש על מנת לגשת לבחינה לקבלת תעודת בודק שכר מוסמך (ק.ת. 7844 מה- 31.7.17). חוק גיל פרישה (תיקון מס’ 6), התשע”ז – 2017 (ס.ח. 2652 מה- […]

סקירת חקיקה ופסיקה – יולי 2017

חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 58), התשע”ז – 2017 – מילואים – התיקון קובע שעובד או עובדת המועסקים במשרה מלאה ונמצא איתם ילד שטרם מלאו לו 13 שנים זכאים לעבוד שעה אחת פחות ביום מבלי שינכו אותה מהשכר, בתקופה שבה בן הזוג נמצא/ת בשירות מילואים במשך 5 ימים רצופים לפחות. לשם מימוש הזכות יש להציג בפני […]

סקירת פסיקה – יוני 2017

בית הדין הארצי לעבודה פסק:    1.  פיצויי פיטורים – שכר קובע – עובד שעתי – חישוב השכר הקובע של עובד בשכר שעתי יהיה לפי ממוצע שעות העבודה הרגילות [שעות עבודה רגילות – שעות עבודה שאינן שעות נוספות – מ.ל.] בכל תקופת עבודתו אצל המעסיק ולא לפי ממוצע 12 בחודשים האחרונים לעבודתו כפי שנפסק בעבר בפס”ד סנונית […]

סקירת פסיקה – מאי 2017

בית הדין הארצי לעבודה פסק:    1. חיילים משוחררים – וועדת התעסוקה – הארכת מועד להגשת ערעור –  “אשר לעניין סמכות בית הדין להארכת מועדים,  . . . ייתכנו מקרים בהם המועד יוארך, גם אם אין התייחסות להארכת מועד במפורש בתקנות או בחוק, כשכל מקרה יבחן לנסיבותיו” (ע”ע 54498-06-15 אלון יעקב – הובלות בע”מ נ’ טל […]

סקירת חקיקה ופסיקה – אפריל 2017

שעת הורות – חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 56), תשע”ז – 2017 – עובדת או עובד שמועסקים במשרה מלאה כנהוג במקום עבודתו או במשרה שהיקפה 176 שעות בחודש לפחות,  הנמוך מהם, זכאים לשעת הורות. האמור חל גם על מי שטרם חלפו 4 חודשים מתום תקופת הלידה  ; ס.ח. 2620 מה- 30.3.17). חופשת לידה – חוק […]

סקירת חקיקה ופסיקה – מרץ 2017

חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע”ה- 2014 – החוק קובע, בין היתר, שממשכורת חודש אפריל 2017 ואילך יש להפקיד עד ל- 9 לחודש בחשבון בנק ייעודי סכום השווה ל- 36% משכר העבודה של עובד זר המסתנן לישראל (להלן – העובד), כאשר סכום השווה ל- 16% ישולם על ידי […]

שעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר

אסור למעסיק לחייב עובד למסור טביעת אצבע לצורך רישום נוכחות בשעון נוכחות ביומטרי מבוסס מאגר (עס”ק 7541-04-14 ההסתדרות ואח’ נ’ עיריית קלנסווה ואח’ (פס”ד מה- 15.3.17)). המשרד ייצג את מרכז השלטון המקומי בישראל

סקירת פסיקה – פברואר 2017

בית הדין הארצי לעבודה פסק:    1.      ניכוי משכר – עובדים זרים –  “משילובם של סעיף 25(א)(1) לחוק הגנת השכר ביחד עם חוק עובדים זרים . . .  ניתן איפוא לקבוע כי “בזמן אמת” רשאי מעסיק במהלך תקופת ההעסקה לנכות משכר עובדו הזר עד תקרת הסכומים הנקובים בתקנות, בכפוף לתנאים שנקבעו בענין זילברמינץ. למען הבהירות והשקיפות […]

סקירת חקיקה ופסיקה – ינואר 2017

הפקדה לפיצויי פיטורים – מינואר 2017 הפקדה לפיצויי פיטורים לקופת גמל לקצבה (למעט הפקדה לקרן פנסיה ותיקה) בגין שכר העולה על 32,000 ₪ מהווה הכנסה חייבת בידי העובד במועד ההפקדה (חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 – 2018), התשע”ז – 2016; ס.ח. 2592 מה- 29.12.16). העסקת מסתננים – נקבעו הוראות […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2016

שכר המינימום – החל מה- 1.1.2017 שכר המינימום החודשי יעמוד על 5,000 ₪ (י.פ. 7402 מה- 18.12.16). חופשה שנתית – החל מה- 1.1.207 בחמש שנות העבודה הראשונות, עובד המועסק 5 ימים בשבוע זכאי ל- 12 ימי חופשה שהם ימי עבודה ועובד המועסק 6 ימים בשבוע זכאי ל- 14 ימי חופשה שהם ימי עבודה. הפרשה לפנסיה […]