כל הפוסטים בסקירות פסיקה

סקירת פסיקה – ספטמבר – אוקטובר 2016

בית הדין הארצי לעבודה פסק:    חוזה בכירים – שירות המדינה – ” . . . המסגרת הנורמטיבית שלאורה תיבחן החלטה שלא להאריך חוזה בכירים נגזרת בראש ובראשונה ממאפייניו של חוזה מסוג זה המקנה לעובד המועסק על פיו תנאי העסקה טובים מאלו הנהוגים בישרות המדינה כאשר מנגד “המחיר” הנלווה לכך, מבחינתו של העובד, הינו נגיסה בביטחונו […]

סקירת חקיקה ופסיקה – אוגוסט 2016

שעת הורות – נקבע, בין היתר, שהחל מה- 28.8.2016 עובד שבת זוגו לא מממשת או מממשת באופן חלקי את זכותה לשעת הורות (שעת הנקה), זכאי, בתנאים מסוימים, לממש במקומה את הזכות לשעת הורות (שעת הנקה) (חוק עבודת נשים (תיקון 55), התשנ”ו – 2016; ס.ח. 2569 מה- 28.7.16). ערובה לתשלום הוצאות משפט – בתיקון לתקנות ביה”ד […]

סקירת חקיקה ופסיקה – יולי 2016

חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 54) התשע”ו – 2016 – התיקון קובע, בין היתר, שעובד רשאי להיעדר מהעבודה עד 5 ימים ממיום הלידה של בת זוגו כאשר 3 הימים הראשונים הם על חשבון ימי החופשה ושני הימים הנוספים הם על חשבון ימי מחלה (ס.ח. 2560 מה- 5.7.16). צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי […]

סקירת חקיקה ופסיקה – יוני 2016

שכר מינימום – החל מה- 1.7.16 שכר המינימום החודשי לעובד בוגר יעמוד על 4,825 ₪. צו הרחבה בעניין הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק – ב- 23.5.16 חתם שר הכלכלה והתעשייה על צו המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי שנחתם ב- 3.4.16 בין ההסתדרות ונשיאות הארגונים העסקיים בעניין הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק על כל העובדים והמעסיקים. […]

סקירת פסיקה וחקיקה – אפריל מאי 2016

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (המועד להגשת ערעור), תשע”ו-2016 – המועד להגשת ערעור על החלטה או החלטת ביניים של הממונה או של נציב שירות המדינה הוא שנים עשר חודשים מהיום שבו הגיעה ההחלטה לידיעת המערער (ק.ת. 7648 מה- 18.4.16) בית המשפט העליון פסק: חוק גיל פרישה – בית המשפט העליון דחה עתירה לביטול סעיף 4 בחוק […]

סקירת חקיקה ופסיקה – ינואר 2016

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(תשלומים לקופות גמל)(תיקון), התשע”ו – 2015- בין היתר, נדחה מועד כניסתה לתוקף של תקנה 3 (הפרטים שעל מעביד למסור לחברה מנהלת במועד הפקדת התשלומים) ותקנה 13 (מבנה דיווח אחיד) על מי שמעסיק פחות מ- 50 עובדים ל- 1.1.2017, מי שמעסיק לפחות 50 עובדים ולא יותר מ- 100 עובדים ל- […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2015

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) – לסעיף 20 נוסף סעיף קטן (א2) הקובע כי העובד יכול לבחור בכל עת בכל “סוכן ביטוח” או “יועץ פנסיוני” ולמעסיק אסור להתנות את הפקדת הכספים או להתנות מתן הטבה אחרת לעובד בכך ש”סוכן ביטוח” מסוים או “יועץ פנסיוני” מסוים יטפלו בקופת הגמל של אותו עובד (ס.ח. 2510 […]