כל הפוסטים בסקירות פסיקה

סקירת חקיקה ופסיקה – ינואר 2016

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(תשלומים לקופות גמל)(תיקון), התשע”ו – 2015- בין היתר, נדחה מועד כניסתה לתוקף של תקנה 3 (הפרטים שעל מעביד למסור לחברה מנהלת במועד הפקדת התשלומים) ותקנה 13 (מבנה דיווח אחיד) על מי שמעסיק פחות מ- 50 עובדים ל- 1.1.2017, מי שמעסיק לפחות 50 עובדים ולא יותר מ- 100 עובדים ל- […]

סקירת חקיקה ופסיקה – דצמבר 2015

חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) – לסעיף 20 נוסף סעיף קטן (א2) הקובע כי העובד יכול לבחור בכל עת בכל “סוכן ביטוח” או “יועץ פנסיוני” ולמעסיק אסור להתנות את הפקדת הכספים או להתנות מתן הטבה אחרת לעובד בכך ש”סוכן ביטוח” מסוים או “יועץ פנסיוני” מסוים יטפלו בקופת הגמל של אותו עובד (ס.ח. 2510 […]

סקירת פסיקה – אוקטובר 2015

בית המשפט העליון פסק: 1. שכר קובע בקרן פנסיה וותיקה – הסכם הרציפות – על קרן פנסיה וותיקה לחשב, את הפנסיה שעליה לשלם, לעובד, שהיה מבוטח אצלה ועבר לעבוד במדינה במסלול פנסיה תקציבית ויש לגביו הסכם רציפות, אשר פרש מהמדינה לפנסיה תקציבית מאוקטובר 2003 ואילך על פי התקנון האחיד, כאשר השכר הקובע הוא השכר שקיבל […]

סקירת פסיקה – ספטמבר 2015

בית המשפט העליון פסק: תובענה ייצוגית – הסכם קיבוצי – ארגון עובדים – “הסכם קיבוצי שלא נאכף על-ידי ארגון העובדים אינו יכול להיחשב הסכם “המסדיר את תנאי עבודתו” של העובד. רק הסכם קיבוצי שבפועל נעשית אכיפה ופיקוח על יישומו ייחשב הסכם “המסדיר” את תנאי העבודה של העובד”

סקירת פסיקה – אוגוסט 2015

בית הדין הארצי לעבודה פסק: 1. עובד זר – קרן פנסיה – “בהעדר קרן פנסיה אליה ניתן לבצע הפרשות בגין המבקש, שהוא אזרח סודני, המבקש מקלט במדינת ישראל. במצב דברים דומה, ובהתייחס לטענות דומות שהעלו לפנינו הצדדים בעניינים אחרים, כבר פסקנו בעבר, כי כל עוד לא מתאפשר למעסיק לבצע את חובתו ולהפריש בגין עובדו את […]

סקירת פסיקה – יולי 2015

בית המשפט העליון פסק: משמעת – “לעניין העונש כי נראה שבדין קבע בית המשפט המחוזי שבנסיבות היה מקום לפיטורי  המבקשת לאלתר. לפי קביעותיהן העובדתיות של הערכאות הקודמות, במשך חודשים ארוכים המבקשת הגיעה למשרד ו”העבירה כרטיס”, אולם בפועל לא עשתה דבר; בנוסף לכך סירבה לקבל את מרותם של הממונים עליה וסירבה לדבר עמם; וזאת אף אם […]

סקירת פסיקה – יוני 2015

בית הדין הארצי לעבודה פסק: 1. עילת שביתה – פירוט – “עילת השביתה הנוספת הייתה “התנהגות בחוסר תום לב ובדרך שאינה מקובלת ביחסי עבודה בכלל וביחסי עבודה קיבוציים – בפרט”.  . . . מן הראוי שבהודעה על סכסוך עבודה יינתן פירוט קונקרטי לעילה זו, דהיינו יש להצביע על פעולות קונקרטיות של המעסיק שבהן, על פי […]

סקירת פסיקה – מאי 2015

בית הדין הארצי לעבודה פסק: 1. לשון הרע – “בתביעת לשון הרע שעילתה נוצרה במסגרת יחסי עבודה, יש להוסיף לתמהיל האיזונים האמורים גם את המאפיינים הייחודיים של יחסים מסוג זה. בהקשר זה יש להתחשב בכך שמקום עבודה הוא מקום בו העובדים שוהים שעות רבות מדי יום, ויש חשיבות לאפשר בו שיח פתוח, גלוי ויום-יומי. בנוסף, […]

סקירת פסיקה – אפריל 2015

בית הדין הארצי לעבודה פסק: 1. כוננות – חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות – תקשי”ר – “אין בידינו לקבל את עמדת המדינה שלפיה יש להחיל את הוראות התקשי”ר בעניין כוננות ותשלום בעד קריאות פתע על עובדי הרשויות המקומיות. מדובר בהסדרים דומים אך לא זהים. אין לקבל גם את טענת המדינה כי קיים חסר בהסדר על […]