כל הפוסטים בחדשות ועדכונים מעולם דיני העבודה

סקירת פסיקה – דצמבר 2020

מוזמנים להתעדכן בסקירת החקיקה והפסיקה לחודש דצמבר 2020 והפעם, בין היתר, שינויי בחוק עבודת נשים עקב משבר הקורונה, זכות של ידוע בציבור לפיצויי פיטורים עקב מעבר למקום המגורים של בן הזוג ועוד בהזדמנות זו נאחל שתכלה שנה וקללותיה – תחל שנה וברכותיה ומי ייתן ובשנת 2021 תעלם הקורונה מחיינו

סקירת פסיקה – ספטמבר אוקטובר 2020

בית המשפט העליון פסק: בוררות – ערעור על החלטת רשם – “ערעור על החלטת רשם בענייני בוררות תמיד יהא בזכות ולפני שופט בית המשפט בו הוא מכהן” (רע”א 3736/20 פלוני נ’ זאב רום (פס”ד מה- 20.10.2020)). בית הדין הארצי לעבודה פסק:    פנסיה תקציבית – רכישת זכויות – “מקובלת עלינו טענת המדינה, לפיה אין ברכישת […]

סקירת פסיקה – אוגוסט 2020

בית המשפט העליון פסק: תעודת מחלה גורפת – קורונה –  “חוק דמי מחלה לא אִפשר לרשב”צ [ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות – מ.ל.] להוציא את תעודת המחלה הגורפת כדי לחייב באמצעותה את כלל המעסיקים בישראל לשלם לעובדיהם, שבבידוד כפוי, דמי מחלה אף כשאלו אינם מגלים שום תסמיני מחלה ואין הם נשאים של הנגיף. תעודה […]

סקירת פסיקה – יוני יולי 2020

כיסויים ביטוחיים בקופות גמל – נגיף הקורונה – תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(כיסויים ביטוחיים בתקופות גמל)(נגיף הקורונה החדש)(הוראות שעה), תש”ף – 2020 – החל מיום 11.6.2020, בין היתר, הוארך משך שמירת הכיסוי הביטוח למבוטח בביטוח מנהלים / עמית בקרן פנסיה במקרה של אי תשלום פרמיה מ- 5 חודשים ל- 12 חודשים ונקבעו כללים […]

סקירת פסיקה – פברואר 2020

בית הדין הארצי לעבודה פסק:    1.     הפסקה – “כעולה מסעיף 20 (א) לחוק, העובד זכאי להפסקה של שלושת רבעי שעה לפחות, שניתן לפצלה כך שהפסקה אחת תהא של חצי שעה לפחות (להלן – הפסקה ראשית) והפסקה נוספת תשלים אותה (להלן – הפסקה משלימה). ביחס להפסקה הראשית קבע המחוקק בסעיף 20(ג) לחוק כי העובד רשאי […]

סקירת פסיקה – ינואר 2020

בית המשפט העליון פסק: חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) – חופש הבחירה של העובד – “חוק הפיקוח וצו ההרחבה [לפנסיית חובה במשק – מ.ל.] קובעים זכות לעובד וחופש בחירה מלא שלו לבחור את סוג המוצר הפנסיוני בו יופקדו הכספים עבורו, וכנגדם הוטלה חובה על המעביד לכבד את בחירתו של העובד. לעובד יש זכות […]

סקירת פסיקה – דצמבר 2019

בית המשפט העליון פסק: סירוב להתייצב לעבודה – חופשה – “משנקבע כי העותרת אינה זכאית לתשלומי שכר בתקופות בהן סירבה להתייצב למקומות העבודה אליהם שובצה, הרי שהחלטת הבנק לשלם לה שכר עבור תקופות אלה בדרך של ניצול יתרת ימי החופשה שנצברו לזכותה – נעשתה בבחינת לפנים משורת הדין, כאמור לעיל, וברי כי אין הדבר צריך […]

סקירת פסיקה – נובמבר 2019

בית המשפט העליון פסק: העברת הליך ממערכת בתי המשפט לבית הדין לעבודה – ערעור בזכות – ” . . . השגה על החלטה להעביר הליך ממערכת בתי המשפט שחוק בתי המשפט מסדיר (להלן: “מערכת בתי המשפט”) למערכת בתי הדין לעבודה נעשית בדרך של ערעור בזכות . . . הטעם לכך הוא שהעברת הדיון לטריבונל שיפוטי […]

סקירת פסיקה – אוקטובר 2019

בית הדין הארצי לעבודה פסק:   רציפות זכויות – פנסיה תקציבית – קרן פנסיה וותיקה – פנסיית נכות – “לשונו של סעיף 22 [בהסכם הרציפות בין המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות – מ.ל.] ברורה ומפורשת, ונובע ממנה ההסדר הבא: אדם שחל עליו הסכם הרציפות, ופורש לפנסיה מחמת מצבו הרפואי לאחר שנקבעה לו הנכות המינימאלית הנקובה בסעיף, […]

סקירת פסיקה – ספטמבר 2019

בית הדין הארצי לעבודה פסק:   פנסיה תקציבית – שאירים – שהייה במוסד – הכנסה כדי מחייתו – ” . . מימון המדינה את שהייתה של המערערת במוסד אינו בגדר “הכנסה” לעניין ההגדרה “עומד ברשות עצמו”, שכן אין מדובר בהכנסה מרכוש או מעבודה או ממקור עצמאי אחר. מימון שהייתה של המערערת בהוסטל הוא תשלום המשולם […]